Projekt SYVen

SYVen ska ge studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildning Stockholm ökade kunskaper och verktyg för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov.

SYVen, som startade under hösten 2018 och pågår till och med juli 2021, erbjuder kompetenshöjning för studie- och yrkesvägledare från arbetsmarknadsförvaltningen, KCNO (Kunskapscenter Nordost) och Arbetsförmedlingen, totalt cirka 90 medarbetare.

Nya metoder och kunskaper

Uppdraget är att ge dem verktyg och kunskap för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov. Projektets effektmål är att stadens- och deras samverkanspartners studie- och yrkesvägledare ska leda fler kortutbildade till studier med metoder som utgår från individens behov vilket kommer att leda till en hållbar etablering på arbetsmarknaden.

Projektets delar

Budgeten i projektet, som är helfinansierad av ESF, utgår från två delar ”Det institutionella samtalet” (vägledningssamtalet) samt ”Kommunikation med personer med svenska som andra språk”. I projektets analysfas hölls det workshops med målgruppen, SYVarna, samt deras chefer, där behovet kartlagts och förankrades hos styrgruppen vilket mynnat ut till utbildningsinsatser i fyra olika områden:

  • Kommunikation i ett mångkulturellt samhälle för studie- och yrkesvägledare
  • Digital vägledning
  • Gruppvägledning
  • Telefontolkning

Jobbskuggning

Något annat som framkom under workshoparna med SYVarna var behovet av att jobbskugga varandra vilket ger en möjlighet att skapa nya kontaktytor och få en inblick i någon annans arbete för att öka förståelsen för varandras verksamheter. Under hösten 2019 har det därför genomförts en pilot (ett test) med jobbskuggning. Resultatet av jobbskuggningen med pilotgruppen har utvärderats med gott resultat och kommer att implementeras under resterande projekttid.

Projektet är finansierat av Svenska ESF-rådet.

Uppdaterad