För utbildningsanordnare

Studieteamet ger stöd till skolor inom vuxenutbildningen för att kartlägga vilken hjälp elever behöver under studierna.

Studieteamet är en tvärprofessionell enhet inom arbetsmarknadsförvaltningen. Studieteamets insatser riktar sig mot alla skolor inom vuxenutbildningen, både i upphandlad och egen regi. Studieteamet arbetar även med enskilda individer som ska börja studera men som behöver extra stöd. 

På Studieteamet arbetar

  • legitimerade arbetsterapeuter
  • kurator
  • legitimerad psykolog
  • specialpedagoger
  • studie- och yrkesvägledare.

Kartläggning av behov

Vi utför tvärprofessionell kartläggning av elevers behov av stöd i studier. Utifrån vår bedömning kan olika insatser erbjudas inför att en elev ska börja studera. Studieteamet kan, med elevens tillåtelse, också bistå med information till skolan.

Konsultation för skolor

Vi bistår skolor med konsultation utifrån er specifika frågeställning. Rektor kan kontakta oss med förfrågan om konsultation eller kompetensutvecklingsinsats på organisations-, grupp- och individnivå.

Kompetensutveckling

Studieteamet arrangerar digitala träffar för kompetensutveckling och kollegialt lärande kring frågor som har med tillgängliga lärmiljöer ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv att göra. Dessa tillfällen är gratis och ger skolpersonal en möjlighet att få kunskaper och stöd i sitt arbete tillsammans med andra och från Studieteamets medarbetare.

Nätverk för specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare

Studieteamet samordnar också olika nätverk för specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare inom stadens vuxenutbildning, men även andra funktioner där yrkesgruppen får tillfälle att utbyta erfarenheter och stärka sina kunskaper i sin yrkesroll. Genom nätverken stärks likvärdigheten då professionsspecifika frågor diskuteras och gemensamma underlag arbetas fram.

Tillgängliga lärmiljöer

Tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar inom kommunal vuxenutbildning är ett dokument som beskriver riktlinjer och ansvar för våra skolor. Ansvaret gäller verksamhet både i upphandlad och egen regi inom vuxenutbildningen i Stockholms stad.

Tillgängliga lärmiljöer (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Uppdaterad