För utbildningsanordnare

Studieteamet ger stöd till skolor inom vuxenutbildningen för att kartlägga vilken hjälp elever behöver under studierna.

Studieteamet är en tvärprofessionell enhet inom arbetsmarknadsförvaltningen. Studieteamets insatser riktar sig mot alla skolor inom vuxenutbildningen, både i upphandlad och egen regi. Studieteamet arbetar även med enskilda individer som på väg in i studier tagit kontakt med Studieteamet. Syftet med enhetens insatser är att tillsammans med elev och skola bidra till ökad måluppfyllelse.

På Studieteamet arbetar:

 • leg. arbetsterapeuter
 • kurator
 • leg. psykolog
 • specialpedagoger
 •  studie- och yrkesvägledare

Studieteamets insatser

 • Utför tvärprofessionell kartläggning av behov av stöd i studier. Utifrån Studieteamets bedömning kan olika insatser erbjudas inför studiestart. Studieteamet kan, med elevens tillåtelse, också bistå med information till skolan.

 • Arrangerar caféer och nätverk kring frågor som har med tillgängliga lärmiljöer ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv att göra. Dessa tillfällen är gratis och ger skolpersonal en möjlighet att få kunskaper och stöd i sitt arbete tillsammans med andra och från Studieteamets medarbetare.

 • Bistår skolor med konsultation utifrån skolans frågeställning. Rektor kan kontakta Studieteamet med förfrågan om konsultation eller kompetensutvecklingsinsats på organisations-, grupp- och individnivå.

Studieteamets film

 • Studieteamet kan tidigt agera konsultativt i processen när skolenheter utvecklar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

 • Studieteamets mötesplatser/ forum/ caféer har fokus på olika frågor som har med tillgängliga lärmiljöer ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv att göra. Dessa tillfällen är gratis och ger möjlighet att få kunskaper och stöd i sitt arbete.

 • Studieteamet samordnar olika nätverk för specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare inom stadens vuxenutbildning, men även andra funktioner där yrkesgruppen får tillfälle att utbyta erfarenheter och stärka sina kunskaper i sin yrkesroll. Genom nätverken stärks likvärdigheten då professionsspecifika frågor diskuteras och gemensamma underlag arbetas fram.

Kontakta Studieteamet

Mejla till studieteamet@edu.stockholm.se
Lämna aldrig personuppgifter för elever när ni mejlar oss. Det är viktigt av sekretesskäl.

Mer information

Tillgängliga lärmiljöer_juni 2020.pdf

Uppdaterad