Rapport om ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen i Stockholm

Arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen gjort en utvärdering av stadens samlade arbete kring NGL-ungdomarna. NGL står för ”nya gymnasielagen” och syftar på en lag som trädde ikraft 2018. Lagen gav ungdomar som tidigare fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd möjlighet till tillfälligt uppehållstillstånd för studier.

Kommunerna i Sverige fick i och med lagen ansvar för att erbjuda utbildningar och förutsättningar som motsvarade lagens krav. I Stockholm tog kommunfullmäktige beslut att ungdomarna skulle få stöd att etablera sig i samhället genom studier.

Här studerar NGL-ungdomarna

Våren 2020 var drygt 400 ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd enligt NGL folkbokförda i Stockholms stad. Cirka hälften studerade på gymnasiet och hälften på komvux. Illustrationen nedan visar en sammanfattad bild av antalet NGL-ungdomar som var folkbokförda i Stockholm vid fyra tidpunkter (våren 2019, hösten 2019, våren 2020 samt prognos hösten 2020), samt vilka studier de var i vid respektive tillfälle.

En tredjedel av NGL-ungdomarna har studerat inom ordinarie utbildningar (nationellt program på gymnasiet eller yrkeskurs på komvux) och har klarat sig väl i studier, utan att i större omfattning ta del av de insatser som staden erbjuder som stöd. Denna grupp elever har goda kunskaper i svenska, läser ordinarie kurser och har på komvux studieresultat som ligger över de generella resultaten på utbildningarna.

De NGL-ungdomar som har gått på introduktionsprogram på gymnasiet har fått godkänt i cirka hälften av kurserna. De NGL-ungdomar som har gått kombinationsutbildningar på komvux har fått godkänt på 89 procent av kurserna, vilket är i nivå med övriga studerande på kombinationsutbildningarna (93 procent). Andelen avbrott från studier inom kombinationsutbildningar är lågt inom gruppen NGL-ungdomar.

Samverkan i uppdraget

Kommunfullmäktige gav i uppdrag till socialnämnden tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna att arbeta för att ungdomar som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya lagen får goda förutsättningar att etablera sig i samhället genom studier. För att lyckas med uppdraget samverkade förvaltningarna på olika sätt. Rapporten visar att förvaltningarnas samverkan fungerade väl och byggdes upp i enlighet med teorier om framgångsfaktorer för samverkan. Rapporten pekar på att bland annat kombinationsutbildningarna som utvecklades under den studerade perioden var en viktig faktor för att ge målgruppen goda förutsättningar i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

En mängd insatser

Studien ger en bild av målgruppens situation och beskriver vilka insatser målgruppen har kunnat ta del av inom sex områden:

  • boende
  • ekonomi
  • utbildning
  • hälsa
  • arbete
  • juridik.

I rapporten framgår att kommunen och civilsamhället gemensamt har kunnat erbjuda en stor mängd insatser för att stötta NGL-ungdomarna. Några utformade specifikt för målgruppen, andra där målgruppen kunnat ta del av befintliga insatser. Rapporten visar också att arbetet har gjorts med ett stort engagemang av många parter och att det har funnits en innovativ ansats att utforska nya lösningar. 

Rapporten i sin helhet

Här kan du ladda ner och läsa rapporten.

Styrning, struktur och samsyn (pdf, 2 MB, nytt fönster)

En tillgänglighetsanpassad version av rapporten är under produktion och kommer att publiceras här så fort den är klar.

Uppdaterad