Projekt SYVen

SYVen ska ge studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildning Stockholm ökade kunskaper och verktyg för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov.

SYVen, som startade under hösten 2018 och pågår till och med december 2021, erbjuder kompetenshöjning för studie- och yrkesvägledare från arbetsmarknadsförvaltningen, KCNO (Kunskapscenter Nordost) och Arbetsförmedlingen, totalt cirka 90 medarbetare.

Nya metoder och kunskaper

Uppdraget är att ge dem verktyg och kunskap för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov. Projektets effektmål är att stadens- och deras samverkanspartners studie- och yrkesvägledare ska leda fler kortutbildade till studier med metoder som utgår från individens behov vilket kommer att leda till en hållbar etablering på arbetsmarknaden.

Projektets delar

Budgeten i projektet, som är helfinansierad av ESF, utgår från två delar ”Det institutionella samtalet” (vägledningssamtalet) samt ”Kommunikation med personer med svenska som andra språk”. I projektets analysfas hölls det workshops med målgruppen, SYVarna, samt deras chefer, där behovet kartlagts och förankrades hos styrgruppen vilket mynnat ut till utbildningsinsatser i fyra olika områden:

  • Kommunikation i ett mångkulturellt samhälle för studie- och yrkesvägledare
  • Digital vägledning
  • Gruppvägledning
  • Telefontolkning

Jobbskuggning

Något annat som framkom under workshoparna med SYVarna var behovet av att jobbskugga varandra vilket ger en möjlighet att skapa nya kontaktytor och få en inblick i någon annans arbete för att öka förståelsen för varandras verksamheter. Under hösten 2019 har det därför genomförts en pilot (ett test) med jobbskuggning. Resultatet av jobbskuggningen med pilotgruppen har utvärderats med gott resultat och kommer att implementeras under resterande projekttid.

Projektet är finansierat av Svenska ESF-rådet.

Projektet under 2020

Projektet förlängs

Även om coronaviruset tyvärr överskuggat det mesta i samhället under hösten och nu också under vinter 2020 har projektet goda nyheter att berätta! Projektet har fått godkänt från ESF att få en förlängning av projektperioden med fem månader till och med den sista december 2021. Anledningen är att projektet strukturerade om till andra utbildningsinsatser än ursprungligen budgeterad vilket gör att utrymme finns för ytterligare insatser inom ramen för ursprunglig budget. 

Tematräffar och utbildningsinsatser under 2020

Kommunikation och vägledning i ett mångkulturellt samhälle

Under året har projektet genomfört tre tematräffar med uppföljningsträffar gällande utbildningen i ”Kommunikation och vägledning i ett mångkulturellt samhälle”, med en sista uppföljningsträff under denna månad (december). 

Digital vägledning

Projektet har också genomfört och avslutat utbildningsinsatsen i digital vägledning under november. Utbildningen utförs genom två verktyg; Skype och Teams, beroende på verksamhetens behov. Gruppen som haft utbildningen via verktyget Skype detta år kommer att få utbildningen i Teams under nästa år, när Skype slutar fungera under sommaren 2021. 

Deltagarna har börjat använda de två nya digitala verktygen, tankekartverktyget ClaroIdeas samt Könsneutrala digitala jobbkort, som togs fram inom ramen för projektet under våren i sina vägledningssamtal. Under nästa år kommer projektet att ha fokus på implementeringen av dessa verktyg.

Gruppvägledning

Utbildningsinsatsen i gruppvägledning har börjat och kommer att fortsätta under första kvartalet av nästa år. På grund av pandemin har projektet varit tvunget att göra en revidering av upplägget med ändringar i gruppdelningen. Under våren kommer också projektet att genomföra den planerade insatsen inom telefontolkning samt fortsätta arbetet kring det transnationella lärandet.   

Uppdaterad