Projekt SYVen

SYVen ska ge studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildning Stockholm ökade kunskaper och verktyg för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov.

SYVen, som startade under hösten 2018 och pågår till och med december 2021, erbjuder kompetenshöjning för studie- och yrkesvägledare från arbetsmarknadsförvaltningen, KCNO (Kunskapscenter Nordost) och Arbetsförmedlingen, totalt cirka 90 medarbetare.

Film om projektet

Nya metoder och kunskaper

Uppdraget är att ge dem verktyg och kunskap för att anpassa vägledningsmetoder efter den sökandes behov. Projektets effektmål är att stadens- och deras samverkanspartners studie- och yrkesvägledare ska leda fler kortutbildade till studier med metoder som utgår från individens behov vilket kommer att leda till en hållbar etablering på arbetsmarknaden.

Projektets delar

Budgeten i projektet, som är helfinansierad av ESF, utgår från två delar ”Det institutionella samtalet” (vägledningssamtalet) samt ”Kommunikation med personer med svenska som andra språk”. I projektets analysfas hölls det workshops med målgruppen, syvarna, samt deras chefer, där behovet kartlagts och förankrades hos styrgruppen vilket mynnat ut till utbildningsinsatser i fyra olika områden:

  • kommunikation i ett mångkulturellt samhälle för studie- och yrkesvägledare
  • digital vägledning
  • gruppvägledning
  • telefontolkning.

Jobbskuggning

Något annat som framkom under workshoparna med syvarna var behovet av att jobbskugga varandra vilket ger en möjlighet att skapa nya kontaktytor och få en inblick i någon annans arbete för att öka förståelsen för varandras verksamheter. Under hösten 2019 har det därför genomförts en pilot (ett test) med jobbskuggning. Resultatet av jobbskuggningen med pilotgruppen har utvärderats med gott resultat och kommer att implementeras under resterande projekttid.

Projektet är finansierat av Svenska ESF-rådet.

Kommunikation och vägledning i ett mångkulturellt samhälle

Under året har projektet genomfört tre tematräffar med uppföljningsträffar gällande utbildningen i ”Kommunikation och vägledning i ett mångkulturellt samhälle”, med en sista uppföljningsträff under denna månad (december). 

Digital vägledning

Projektet har också genomfört och avslutat utbildningsinsatsen i digital vägledning under november. Utbildningen utförs genom två verktyg; Skype och Teams, beroende på verksamhetens behov. Gruppen som haft utbildningen via verktyget Skype detta år kommer att få utbildningen i Teams under nästa år, när Skype slutar fungera under sommaren 2021. 

Deltagarna har börjat använda de två nya digitala verktygen, tankekartverktyget ClaroIdeas samt Könsneutrala digitala jobbkort, som togs fram inom ramen för projektet under våren i sina vägledningssamtal. Under nästa år kommer projektet att ha fokus på implementeringen av dessa verktyg.

Gruppvägledning

Utbildningsinsatsen i gruppvägledning har börjat och kommer att fortsätta under första kvartalet av nästa år. Under våren kommer också projektet att genomföra den planerade insatsen inom telefontolkning samt fortsätta arbetet kring det transnationella lärandet.   

Utbildningsinsatser

Kommunikation och vägledning i ett mångkulturellt samhälle

Denna utbildning, ledd av Stockholms universitet och Göteborgsregionen, avslutades under december 2020. Utvärderingen är nu klar med mycket positiv feedback från deltagarna. Deltagarna var nöjda med utbildningen och alla var överens om att utbildningens upplägg med föreläsningar, gruppövningar och egen reflektion mellan tillfällen kändes mycket relevanta.

Gruppvägledning

Utbildningsinsatsen i gruppvägledning har fortsatt under våren och haft sin sista utbildningsträff i mars. Projektledningen har fått bra och gediget material för att fortsätta arbetet med en färdig modell för gruppvägledning. När den färdiga modellen är klar kommer den att testas av en pilotgrupp under hösten.

Att samtala genom tolk (telefontolkning)

Denna utbildning genomfördes under mars-månaden med mycket positiv feedback från deltagarna. Några av utbildningens tema var tolketikens huvudregler, felkällor och fallgropar samt videotolkning.

Tjänstedesign

Under våren har projektet genomfört utbildningen i Tjänstedesign med kursledare från Antrop för både studie- och yrkesvägledarna samt deras biträdande chefer. Tjänstedesign är en process som gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Utbildningen uppskattades av deltagarna.

SYVens slutkonferens

Fredagen den 19 november genomfördes projektets spridningskonferens. Är du intresserad av att se konferensen i efterhand, kontakta Anthony Ericson, projektledare SYVen.
Telefon: 08-508 87 008 eller 072 59 37 008
E-post: anthony.ericson@stockholm.se

Är du anställd inom Stockholms stad kan du ta del av konferensen via stadens intranät: Till intranätet – SYVen spridningskonferens

Den inspelade konferensen finns tillgänglig till och med den 3 december 2021.

Uppdaterad