ESF-projektet Hållbar Etablering

ESF-projektet Hållbar Etablering är en del av Stockholms stads arbete med ett samlat stöd för nyanlända. Projektet drivs av arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad i samarbete med Socialförvaltningen (genom Intro Stockholm), Arbetsförmedlingen och Region Stockholm. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Projektets syfte är att pröva arbetssätt och metoder som ska generera lärdomar till ett Etableringscentrum inom staden. Genom ett samlat och holistiskt stöd representerat av projektrollerna arbetsförmedlare, etableringskoordinatorer, hälsokoordinator, samhällsvägledare, digital koordinator, studie-och yrkesvägledare, arbetsgivarkoordinator och jobbcoacher arbetar projektet för att projektdeltagarna ska påbörja och fullfölja aktiviteter som leder till en hållbar etablering och förankring på arbetsmarknaden och i samhället.

Projektet startade i augusti 2019 pågår till mitten av 2022 och kommer att erbjudas till 400 personer i målgruppen. Projektets målgrupp är nyanlända kortutbildade personer i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller jobb- och utvecklingsgaranti och som är folkbokförda i Stockholms stad.

Välbefinnande, icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet

Projektet utvecklar kontinuerligt det holistiska perspektivet som genomsyras av Europeiska socialfondens horisontella principer: icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet samt av projektprincipen välbefinnande, vilka utgör en av projektets två centrala delar. Samverkan med Region Stockholm särskilt kopplat till arbetet med välbefinnande och Europeiska socialfondens horisontella principer är en nyckelfaktor för projektet inom detta fokusområde.

Distansgenomförande och digitalt arbete

Projektets andra fokusområde är dess utökade digitala arbete med fokus på distansgenomförande och stöd i deltagarnas digitala kompetenshöjning. Genomförandet av samtliga projektaktiviteter har övergått till distans och bidrar således till lärdomar om hur det samlade, holistiska stödet även kan erbjudas digitalt.

Arbetsmarknad

Arbete med yrkesdifferentiering och utveckling av samarbete med arbetsgivare och branschorganisationer för att arbetsgivare i större utsträckning ska bli mer benägna att anställa nyanlända är en annan viktig del i projektet. Arbetet görs inom ramen för Integrationspakten i Stockholms stad tillsammans med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltnings enhet för arbetsgivarsamverkan.

Sfi jobbfokus

Utöver projektets huvudsyfte kring det samlade, holistiska stödet erbjuds också insatser genom projektets pilotutbildning sfi jobbfokus. Denna genomförs för studieväg 1 (det vill säga för dem med mellan 0-6 års skolbakgrund). i samarbete med Vuxenutbildning Järva i Rinkeby och med studieförbundet ABF i Liljeholmen. Sfi jobbfokus består, utöver ordinarie sfi som genomförs halva tiden, av arbetsgivarnära insatser, digital kompetenshöjning och informell och formell kompetenskartläggning. Pilotutbildningens syfte är att utgöra en del av Stockholms stads långsiktiga, strategiska arbete för studieväg 1 på deltagarnas väg närmare arbetsmarknaden och en hållbar etablering.

ESF-projektet Hållbar Etablering samverkar utökat med Arbetsförmedlingen särskilt i utvecklingen av insatser och digitala verktyg för nyanlända inom studieväg 1.

Uppdaterad